FANDOM


 • V 1.0 - Sinco
 • V 1.1 - Yolo
 • V 1.2 - Clite
 • V 1.3 - Tilm
 • V 1.4 - Airey
 • V 1.5 - Egri
 • V 1.6 - Dex
 • V 1.7 - Ax
 • V 1.8 - Axo
 • V 1.9 - Deto
 • V 2.0 - Pux
 • V 2.1 - Valt
 • V 2.2 - Faz
 • V 2.3 - Xarch
 • V 2.4 - Alta
 • V 2.5 - Prototype
 • V 2.6 - Classic
 • V 2.7 - Indev
 • V 2.8 - Infdev
 • V 2.9 - Zeta
 • V 3.0 - Delt
 • V 3.1 - Alpha
 • V 3.2 - Beta
 • V 3.3 - Gamma
 • V 3.4 - Delta
 • V 3.5 - Epsilon
 • V 3.6 - Zetta
 • V 3.7 - Eta
 • V 3.8 - Theta
 • V 3.9 - Iota
 • V 4.0 - Kappa
 • V 4.1 - Lambda
 • V 4.2 - Mu
 • V 4.3 - Nu
 • V 4.4 - Xi
 • V 4.5 - Omicorn
 • V 4.6 - Pi
 • V 4.7 - Rho
 • V 4.8 - Sigma
 • V 4.9 - Ta
 • V 5.0 - Upsilon
 • V 5.1 - Phi
 • V 5.2 - Chi
 • V 5.3 - Psi
 • V 5.4 - Omega
 • V 5.5 - Yotta